ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

ПРО НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Оферта є електронним Договором про надання електронних комунікаційних послуг відповідно до Закону України «Про електронну комерцію» (далі – Договір) між виконавцем послуг ТОВ «ДКМ», та особою, яка замовляє та отримує послуги (далі – Абонент).

Умови цієї оферти не застосовуються до надання послуг суб’єктам  підприємницької діяльності та послуг, що включають передачу Абоненту в користування обладнання. Вказані договори укладаються в письмовій формі.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Договір – публічний договір, укладений Абонентом з Оператором про надання Послуг.

Інтернет-сайт www.dkm.ua – Інтернет-ресурс з доменною адресою  www.dkm.ua, є офіційним засобом інформації  Оператора, на якому публікуються офіційні повідомлення для Абонентів.

Електронна комунікаційна мережа – комплекс технічних засобів, електронних комунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між Кінцевим обладнанням.

Електронна комунікаційна послуга – продукт діяльності Оператора, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері електронних комунікацій.

Послуги – електронні комунікаційні послуги з доступу до мережі Інтернет та/або інші електронні комунікаційні послуги (основні, додаткові) вказані в Замовленнях на Послуги.

ОператорТОВ «ДКМ», яке володіє власною телекомунікаційною мережею та обслуговує її, відповідно до отриманих у встановленому порядку ліцензій. Оператор включений до реєстру операторів телекомунікацій рішенням НКРЗ. Місцезнаходження Оператора, контактні телефони та e-mail вказані на Інтернет-сайті www.dkm.ua.

Абонент – фізична особа, яка користується Послугами Оператора відповідно даного Договору.

Роботи – роботи з підключення до мережі Оператора та інші роботи, передбачені Замовленнями на Послуги. Ці роботи можуть включати встановлення Абоненту Обладнання Оператора.

Замовлення на Послуги (Замовлення) – документ, який визначає: технічні характеристики Послуг, місце отримання Послуг (адресу включення), перелік та вартість Робіт (за необхідності) та Послуг тощо, який складається та підписується Сторонами для кожної адреси включення окремо у вигляді Додатків No 1…No n. до Договору.

Тарифний план (Тариф) –  затверджена Оператором система ставок у грошовому вираженні та правила їх застосування, згідно з якими визначається розмір плати за надання Послуг. Тарифний план розміщений на Інтернет-сайті www.dkm.ua у разі надання послуг на загальних умовах, або міститься у додатковій угоді, коли умови надання послуги відрізняються від загальних.

Сторони – Оператор та Абонент.

Система самообслуговування – система, що дозволяє Абоненту в порядку та на умовах, передбачених на офіційному сайті Оператора, самостійно з власної ініціативи обирати вартість Послуг (тарифи на Послуги) з декількох запропонованих Оператором варіантів.

Особиста кабінет – електронний інтерфейс системи самообслуговування, доступ до якого Абонент здійснює за допомогою Ідентифікаторів доступу. Знаходиться за Інтернет-адресою: www.dkm.ua

Особистий рахунок абонента – рахунок клієнта, що відображає інформацію щодо зарахування коштів клієнта, сплачених на банківський рахунок Оператора із зазначеннями ідентифікаційних даних клієнта п4.6 у призначенні платежу.

Ідентифікатори доступу – надані Абоненту при реєстрації Логін, фізична адреса (mac-address), що однозначно ідентифікує його в Мережі, та пароль доступу до Особистої статистики/Системи самообслуговування.

Обладнання Оператора (Обладнання) – електронне комунікаційне обладнання Оператора, що у випадку необхідності встановлюється Оператором в приміщенні Абонента для забезпечення надання Послуг за Замовленням. 

Кінцеве обладнання – обладнання, яке належить Абоненту або використовується Абонентом, призначене для з’єднання з Мережею Оператора з метою забезпечення доступу до Електронних комунікаційних послуг (комп’ютер, модем тощо). Кінцеве обладнання повинно мати виданий в установленому порядку документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері електронних комунікацій та/або використання радіочастотного спектра та бути включеним до переліку технічних засобів, що можуть застосовуватися в електронних комунікаційних мережах, або реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України.

Зона відповідальності абонента – зазначене у Договорі приміщення абонента, де Абонент отримує Послуги.

Планові роботи – планові профілактичні (регламентні) роботи, та роботи з модернізації електронної комунікаційної мережі Оператора, які проводяться на умовах та в порядку встановлених чинним законодавством України для належного рівня якості Послуг.

Заява про приєднання – невід’ємна частина Договору, у якій зазначаються паспортні дані абонента, обраний тарифний план, дані для авторизації у мережі Інтернет та Особистого кабінету. 

Скорочення переліку послуг – зупинення надання Оператором послуг (послуги) на період та у випадках, передбачених Закону України «Про електронну комерцію», Договором та Загальними умовами, із забезпеченням технічної можливості поновлення їх (її) надання абонентові.

Технічна можливість – наявність Оператора доступу до відповідних лінійних споруд, обладнання та інших технічних засобів, необхідних для надання Абоненту Електронних комунікаційних послуг.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

На умовах та в порядку, передбачених цим Договором, Оператор зобов’язується надавати Абоненту Послуги, а Абонент зобов’язується приймати Послуги, та сплачувати належні за Договором та Замовленнями на Послуги платежі на умовах та в порядку, передбачених цим Договором та Загальними умовами.

У випадку необхідності виконання Робіт для надання Послуг за Замовленням, Оператор зобов’язується виконати Роботи в обсязі, передбаченому Замовленням, а Абонент  зобов’язується прийняти результат виконаних Робіт та сплатити їх вартість на умовах та в порядку, передбаченому цим Договором та Загальними умовами.

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Електронні комунікаційні послуги надаються відповідно до чинного законодавства України.

2.2 Свідченням прийняття Абонентом умов Договору є заповнення Заяви про приєднання для нових абонентів, а для вже підключених до мережі абонентів – факт оплати послуг.

2.3. Умови надання Електронних комунікаційних послуг:

 • наявність у Оператора технічної можливості для надання Абоненту замовленої Електронної комунікаційної послуги;
 • оплата Абонентом за Електронну комунікаційну послугу за перший місяць користування на відповідно до обраного Тарифного плану;
 • оплата Абонентом плати за підключення до Мережі;
 • абонент має паспорт громадянина України;
 • абонент є повнолітнім;
 • абонентський ввід та Кінцеве обладнання повинні відповідати технічним нормам для надання (у повному обсязі реалізована підтримка сімейства протоколів TCP/IP та підтримується одержання IP-адреси за протоколом PPPOE).

2.4. Для отримання Електронних комунікаційних послуг застосовується Кінцеве обладнання, яке належить або перебуває у користуванні Абонента.

2.5. Підключення Кінцевого обладнання до Мережі здійснюється в робочі дні тижня, виключно за безпосередньої присутності Абонента у погоджений з ним день і час з 10.00 до 17.00.

2.6. Оператор під час підключення Кінцевого обладнання до мережі надає Абоненту дані для авторизації у Особистому кабінеті, що є ідентифікаторами для доступу до Послуги: логін та пароль.

2.7. Факт підключення Кінцевого обладнання до Мережі (початок надання послуг) фіксується технічними можливостями Оператора та підтверджується Абонентом шляхом підписання Заяви про приєднання до Публічного договору.

2.8. Абонент є кінцевим користувачем і не має права розповсюджувати отримані Послуги за межами Місця надання послуг. Абонент може мати декілька Місць надання послуг, за умов подання Заяв про приєднання до Публічного Договору по кожному з Місць надання послуг.

2.9. Технічний супровід надання Послуг Оператор здійснює щодня з 9.00. до 17.00:

 • платне технічне обслуговування Кінцевого обладнання і локальної мережі Абонента при виході їх з ладу; 
 • моніторинг якості комунікацій віддалено чи з виїздом за адресою надання послуг за зверненням Абонента, при виникненні в нього перебоїв у наданні Послуги; 
 • консультації по розвитку інфраструктури мережі Абонента.

2.10. Перерви пов’язані з проведенням планових профілактичних, аварійно-відновлювальних чи інших робіт, які здійснюються Оператором регулюються згідно з чинною угодою та законодавством.

2.11. Оперативна взаємодія Сторін протягом дії даного Договору забезпечується представниками технічних служб Оператора та Абонентом.

2.12. Детальний перелік, якість та вартість послуг, підключення та товарів (обладнання) визначено Тарифами, які є невід’ємною частиною цього Договору та розміщені на веб-сайті Оператора www.dkm.ua.

2.13. Загальні умови та порядок надання послуг встановлюється Правилами користування електронними комунікаційними послугами ТОВ «ДКМ», які є невід’ємною частиною цього Договору та розміщені на веб-сайті Оператора:  https://dkm.ua/rules/.

2.14. Оператор повідомляє Абоненту про будь-які зміни у порядку, кількості, якості, вартості та інших аспектах діяльності одним або декількома із наступних шляхів:

 • шляхом розміщення інформації про зміну Тарифів на офіційному Інтернет-сайті Оператора за адресою в мережі Інтернет: www.dkm.ua
 • в особистому кабінеті
 • шляхом направлення листа на електронну пошту
 • направлення смс-повідомлення
 • розміщення інформації про зміну Тарифів на рахунках, що направляються Абоненту для оплати за цим Договором шляхом
 • розміщення інформації про зміну вартості Послуг в ЗМІ.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Оператор зобов’язується:

3.1.1. Виконати Роботи з встановлення лінії зв’язку, якщо вони передбачені Замовленням, у строк, встановлений в такому Замовленні на Послуги, з моменту оплати Абонентом вартості робіт та разових фіксованих платежів, що входять у вартість Послуг за Замовленням (за їх наявності).

3.1.2. Почати надання Абоненту Послуг за Замовленням з моменту закінчення робіт з встановлення лінії зв’язку та зарахування визначених у замовленому Тарифному плані коштів на Особовий рахунок  абонента.

3.1.3. Надавати Абоненту Послуги цілодобово протягом строку дії договору в порядку та на умовах, передбачених в цьому Договорі на Послуги. 

3.1.4. На вимогу Абонента надавати йому інформацію про Послуги, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, по телефону, поштою, у відділі продаж Оператора, за допомогою засобів електронного зв’язку.

3.1.5. У разі отримання від Абонента повідомлення про неотримання або неякісне отримання Послуг, усунути несправності та перерви в наданні Послуг, несправності в роботі Обладнання на умовах, встановлених чинним законодавством. Оператор зобов’язаний приступити до виконання отриманої від абонента заявки у строк не пізніше ніж 24 години з моменту реєстрації звернення клієнта за умови виконання абонентом п.3.3.2 Договору. 

3.1.6. Усувати пошкодження зв’язку, які виникли на мережі Оператора в строки, передбачені нормативними документами у сфері електронних комунікацій.

3.1.7. У разі отримання від Абонента письмового повідомлення про скорочення переліку (на строк не більше 2 місяців протягом одного календарного року строку дії Замовлення) Послуг за Замовленням, скоротити перелік Абоненту таких Послуг на вказаний у письмовому повідомленні строк.

3.1.8. Надавати Послуги, при цьому відповідальність Оператора за їх ненадання або їх якість обмежується Точкою демаркації (від розподільної точки оператора до Зони відповідальності абонента. 

3.1.9. Забезпечувати правильність застосування тарифів.

3.1.10. Інформувати Абонента про появу нових Послуг шляхом передбаченим п.2.14 Договору.

3.1.11. Забезпечувати схоронність відомостей щодо Абонента, отриманих при укладенні та виконанні Договору, крім випадків, передбачених законодавством.

3.1.12. Вести достовірний облік електронних комунікаційних послуг, що надаються Абоненту. 

3.1.13. У разі припинення дії Договору Оператор, за відповідною письмовою заявою Абонента, зобов’язаний здійснювати повернення позитивного залишку невикористаних коштів, у разі наявності такого залишку на особовому рахунку Абонента, на дату припинення дії Договору, відповідно до вимог чинного законодавства України та згідно внутрішніх процедур Оператора.

3.1.14 Без згоди Абонента змінювати параметри маршрутизації для забезпечення вищої якості та стабільності зв’язку, якщо це не погіршує параметри надання Послуг.

3.2.15 Проводити Планові роботи на умовах, зазначених у визначеному  законодавством порядку та термін.

3.2. Оператор має право:

3.2.1 Оператор має право тимчасово або повністю припинити або скоротити надання послуг у випадку наявності заборгованості з оплати послуг понад строк у 24 години з початку нового розрахункового періоду. За час, протягом якого послуги не надавалися з вини Абонента (у тому числі, але не обмежуючись, за відсутності сплати за послуги), абонентська плата нараховується в повному обсязі відповідно до Правил та законодавства України.

3.2.2. Змінювати вартість Послуг та/або розмір плати за користування Обладнанням за Замовленнями, в порядку та з дотриманням умов, які передбачені п.4.8 Договору.

3.2.3. Припинити дію Договору в цілому, або припинити/скоротити перелік Послуг за Договором Абоненту без попередження у наступних випадках:

3.2.3.1. у випадку передачі Абонентом прав та обов’язків за цим Договором та/або Замовленням(и) третій особі без отримання попередньої письмової згоди Оператора;

3.2.3.2. у випадку експлуатації Абонентом технічно несправних пристроїв, обладнання та/або обладнання, пристроїв, які не мають виданого в установленому законодавством України порядку документа про підтвердження їх відповідності вимогам нормативних документів у сфері електронних комунікацій;

3.2.3.3. у випадку порушення Абонентом одного або декількох своїх зобов’язань. Договору  Договору;

3.2.3.4. в інших випадках, передбачених Загальними умовами, Договором та/або чинним законодавством України, якщо Договором не встановлений для таких випадків інший порядок припинення дії Договору, припинення/скорочення переліку надання Послуг;

3.2.3.5. у випадку відсутності у Оператора технічної можливості надавати Послуги Абоненту. 

3.2.3.6. Відмовити Абоненту у збільшенні обсягу Послуг за Договором за наявності в Абонента заборгованості перед Оператором.

3.2.3.7. В разі виявлення факту непогодженого з Оператором використання будь-яких маршрутизаторів або іншого втручання в обладнання Оператора надання послуги призупиняється, Абонент несе відповідальність згідно Статті 361. КПК України “Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку”, що карається штрафом від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або по­збавленням волі на строк до трьох років.

3.2.3.8 Оператор має право проводили Планові роботи для покращення якості надання послуг не частіше ніж один раз на місяць, тривалістю до 12 годин за попереднім повідомленням абонента шляхом, передбаченим п.2.14 Договору.

3.3. Абонент зобов’язується:

3.3.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати Оператору передбачені Договором платежі на умовах та в порядку, передбачених цим Договором та Загальними умовами.

3.3.2. Забезпечити безперешкодний доступ персоналу Оператора, підрядників Оператора в приміщення Абонента для виконання Оператором робіт, інших своїх обов’язків, та перевірки дотримання Абонентом своїх обов’язків за цим Договором. У випадку невиконання абонентом зобов’язання п.3.3.2 у разі описаної п.3.1.5 ситуації оператор не несе відповідальності за неналежне виконання своїх зобов’язань. Відтермінування виконання сервісних робіт Оператором з вини або бажанням Абонента та не вважається перервою у наданні Послуг.

3.3.3. У випадку виникнення несправностей, перерв в наданні Послуг або несправностей в роботі Обладнання, негайно повідомляти про це представників технічної підтримки Оператора за вказаними на сайті www.dkm.ua контакними даними, або написанням заяви у центрі абонентського обслуговування Оператора.

3.3.4. Абонент відповідає за справність, коректне підключення, паспортні умови експлуатації свого обладнання та дотримання техніки безпеки.

3.3.5 Не використовувати Обладнання, що є частиною електронної комунікаційної мережі Оператора, для мети іншої, ніж отримання Послуг. 

3.3.6. Протягом одного робочого дня повідомити Оператора про випадки викрадення, втрати, пошкодження Обладнання (його частини, комплектуючої), виникнення інших обставин, що призвели до погіршення технічних характеристик Обладнання (його частини, комплектуючої). 

3.3.7. У випадку наміру Абонента змінити місце отримання Послуг (адресу включення), письмово повідомити Оператора про такий намір не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до передбачуваної дати зміни місця отримання Послуг.

3.3.8. У випадку використання Абонентом власного електронного комунікаційного обладнання для забезпечення отримання Послуг, письмово узгодити з Оператором номенклатуру, асортимент, комплектність, стан та кількість такого електронного комунікаційного обладнання.

3.3.8. Повідомляти Оператора про зміну своїх реквізитів, наведених в Договорі, протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту їх зміни.

3.3.9. Не допускати використання свого обладнання та пристроїв, що забезпечують надання Послуг, для вчинення протиправних дій, а також з метою, що суперечить інтересам безпеки держави, порушує громадський порядок, посягає на честь і гідність громадян, для навмисного створення незручностей іншим абонентам, або у спосіб, який може ускладнити використання послуг Оператора іншими абонентами. Абонент зобов’язується не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації електронних комунікаційних мереж, підтримки їх цілісності та взаємодії, захисту інформаційної безпеки мереж, не виконувати модернізацію та/або програмування свого устаткування, що може будь-яким чином вплинути на тарифікацію електронних комунікаційних послуг у електронній комунікаційній мережі Оператора чи нормальне функціонування мережевого устаткування Оператора, не змінювати порядок маршрутизації вхідного та вихідного трафіку, не використовувати пристрої та обладнання, що забезпечують надання Послуг, для надання третім особам електронних комунікаційних послуг (зокрема, послуг телефонного зв’язку, передачі даних, Інтернету). Відповідальність за порушення п.3.3.9 Договору зазначена у Статті 361. КПК України “Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку”, та карається штрафом від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або по­збавленням волі на строк до трьох років.

3.3.10. Якщо місце отримання Послуг орендується Абонентом, узгодити та отримати письмовий дозвіл від власників будівлі, в якій знаходиться місце отримання Послуг, на проведення робіт по введенню кабельних ліній через ввідну кабельну каналізацію всередину такої будівлі та на виконання робіт по прокладанню кабельних (абонентських) ліній всередині такої будівлі по всій довжині траси від кабельного введення до місця отримання Послуг.

3.3.11. Абонент зобов’язаний не рідше ніж раз на 5 днів знайомитися з інформацією від Оператора, розміщені на офіційному сайті www.dkm.ua.

3.4. Абонент має право:

3.4.1. Отримувати Послуги, які надаються Оператором за цим Договором.

3.4.2. На змінення обсягу Послуг, що надаються. Абонент не має права на збільшення обсягу Послуг у разі наявності у нього заборгованості перед Оператором.

3.4.3. На скорочення переліку Послуг (на строк не більше 2 місяців протягом одного календарного року строку дії Замовлення) за Замовленням шляхом направлення Оператору письмового повідомлення не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до початку нового календарного місяця із зазначенням строку скорочення переліку Послуг.

3.5. Абонент не має право:

3.5.1. Використовувати мережеві ідентифікатори інших осіб, фальсифікувати мережеві ідентифікатори, використовувати неіснуючі мережеві ідентифікатори.

3.5.2. Замовляти та пропонувати розсилання спаму, розсилати спам, а також здійснювати зловмисні виклики.

3.5.3. Вчиняти та сприяти вчиненню будь-яких дій, що перешкоджають роботі інших абонентів електронних комунікаційних послуг або нормальному функціонуванню обладнання Оператора.

3.5.4. Брати участь у будь-яких діях, що можуть бути причиною припинення та/або порушення функціонування будь-якого елемента мережі Інтернет.

3.5.5. Порушувати правила використання, встановлені власником окремого елемента Інтернет. 

3.6. Сторони зобов’язані:

3.6.1. Не розголошувати третій особі конфіденційну інформацію, передану однією Стороною іншій Стороні, крім випадків, передбачених Договором та чинним законодавством України. Конфіденційною вважається вся інформація, що обумовлена укладенням, виконанням та припиненням дії даного Договору та Замовлень на Послуги. Не вважається розголошенням конфіденційної інформації надання Стороною інформації про заборгованість іншої Сторони, яка виникла за цим Договором, а також про контактні дані Сторони-боржника, необхідні агентам, консультантам, повіреним, адвокатам або адвокатським компаніям Сторони-кредитора для стягнення заборгованості зі Сторони-боржника.

3.7. Сторони мають інші права та виконують інші обов’язки, передбачені законодавством України і, зокрема, нормативно-правовими актами у сфері електронних комунікацій.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Обсяг, кількість та вартість наданих послуг, грошові кошти на рахунку Абонента обліковується за допомогою Особистого рахунку абонента. Стан Особистого рахунку абонента та інші дані відображається в Особистому кабінеті Абонента.

4.2. Абонент зобов’язується оплатити вартість підключення, що включає: вартість робіт, матеріалів, обладнання та послуги згідно обраного тарифу протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту підключення. 

4.3. Після закінчення календарного місяця, в якому відбулося підключення, послуга надається у разі наявності на рахунку Абонента на момент початку розрахункового місяця суми коштів, не менших за абонентську плату за один розрахунковий період відповідно до обраного тарифу.

4.4. На початку розрахункового періоду з рахунку Абонента списується сума, що дорівнює абонентській платі тарифу, який обрано Абонентом. Списання грошових коштів з рахунку Абонента відбувається автоматично та на постійній основі навіть за наявності від’ємного балансу, якщо Абонентом не було здійснено призупинення послуг Оператора у порядку та на умовах, передбачених цим Договором та діючим законодавством України.

4.5. Абонентська плата за відповідним тарифом може бути збільшена на плату за з’єднання, у разі, коли перша частина електронної комунікаційної мережі від Абонента розташована у будинках, де остання миля до приміщення, де розміщене кінцеве обладнання Абонента, не належить Оператору. На плату за з’єднання розповсюджуються положення про абонентську плату та тарифи. 

4.6. При здійсненні платежу Абонент вказує номер, дату укладення Договору та своє прізвище. Відповідальність за негативні наслідки у зв’язку з неправильним зазначенням Абонентом своїх реквізитів, в т.ч. номеру та дати Договору, зокрема ненадходження коштів на розрахунковий рахунок Абонента або помилкове зарахування коштів, несе Абонент.

4.7. Скорочення переліку Послуг за Замовленням в порядку, передбаченому  п.2.1.8 Договору, не звільняє Абонента від обов’язку сплачувати щомісячні платежі за Замовленням протягом всього строку скорочення переліку Послуг, якщо інше письмово не погоджено Оператором.

4.8. Оператор має право самостійно змінити вартість Послуг та/або розмір плати за користування Обладнанням (надалі разом або окремо «Тарифи»), у випадку зміни законодавчих або інших нормативно – правових актів, зміни або запровадження нових цін або тарифів, введення нових податків, обов’язкових зборів і платежів, перегляду цінової політики Оператора, зміни загальної кон’юнктури на ринку електронних комунікаційних послуг, а також при інших обставинах, які впливають на формування вартості електронних комунікаційних послуг та розміру плати за користування Обладнанням.

4.9. При зміні Тарифів на підставі п. 4.8. Договору Оператор повідомляє Абонента не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати запровадження нових Тарифів одним або кількома з наступних способів, зазначених у п.2.14 Договору.

4.10. У разі неотримання Оператором протягом 10 (десяти) календарних днів з дати повідомлення Абонента в порядку п.2.14. Договору, письмового повідомлення від Абонента про незгоду з новими Тарифами, нові Тарифи вважаються погодженими з Абонентом та починають діяти з дати, що вказується в повідомленні про зміну Тарифів.

4.11. У разі отримання Оператором в строк, зазначений в п. 4.10. Договору, письмового повідомлення від Абонента про незгоду з новими Тарифами, Оператор має право припинити надання Послуг, з найпізнішої із дат: дати, що вказується в повідомленні про зміну Тарифів або з дати отримання письмового повідомлення від Абонента.

4.12. Припинення надання Послуг, передбачене п. 4.11. Договору, не звільняє Абонента від обов’язку сплатити Оператору вартість фактично наданих Абоненту Послуг до дати припинення надання Послуг, а так само не звільняє Абонента від обов’язку погасити іншу заборгованість за Договором.

4.13. Припинення дії Замовлення або Договору, або припинення/скорочення переліку надання Послуг зобов’язує Абонента повернути Оператору Обладнання в порядку, встановленому Договором, та не звільняє Абонента від погашення його заборгованості перед Оператором, що виникла під час строку дії Замовлення/Договору.

4.14. Час проведення Планових робіт та строки усунення несправностей та перерв, не вважаються простоєм надання Послуг, та оплачуються Абонентом в повному обсязі.

4.15. Скорочення переліку Послуг/припинення Оператором надання Послуг з підстав та у випадках, передбачених пунктами 2.2.1, 2.2.4. Договору, не звільняє Абонента від обов’язку сплачувати вартість Послуг протягом всього строку дії відповідного(них) Замовлення(нь), а так само не звільняє Абонента від обов’язку погасити іншу заборгованість за Договором.

4.16. Всі платежі за цим Договором здійснюються в національній валюті України шляхом перерахування коштів на Особистий рахунок абонента.

4.17. Абонент має право в порядку та на умовах, передбачених на офіційному сайті Оператора, самостійно обирати вартість Послуг (тарифи на Послуги) з декількох запропонованих Оператором варіантів за допомогою Системи самообслуговування. 

4.18. Датою оплати Абонентом вартості Робіт, Послуг за Договором та Замовленням(и) вважається дата надходження грошових коштів від Абонента на Особистий рахунок абонента.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачені законодавством України і, зокрема,  нормативно-правовими актами у сфері електронних комунікацій.

5.2. За прострочення оплати вартості Послуг, Абонент сплачує Оператору пеню в розмірі облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який нараховується пеня, від розміру простроченого платежу за кожний календарний день прострочення виконання зобов’язання.

5.3. Сторонами погоджено, що при нарахуванні штрафних санкцій (пені) за пунктами 5.2. Договору не застосовуються положення ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України.

5.5. У випадку порушення Оператором з його вини строків проведення Планових робіт та строків усунення несправностей та перерв за п. 2.1.7. Договору, Оператор несе відповідальність, передбачену чинним законодавством.

5.6. Оператор не несе відповідальність за якість Послуг при пошкодженнях обладнання та/або з’єднувальних ліній у межах Зони відповідальності абонента, а також у разі викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд, що використовуються Оператором для надання Послуг за Договором.

5.7. Абонент несе відповідальність за ділянку лінії зв’язку, що знаходиться у його Зоні відповідальності. Відновлення лінії зв’язку у Зоні відповідальності абонента у разі пошкодження відбувається за власний рахунок абонента.

5.9. Абонентське обладнання є невід’ємною складовою частини лінії зв’язку. Абонент відповідає за справність, коректне підключення, паспортні умови експлуатації свого обладнання та дотримання техніки безпеки.

5.10. Оператор не несе відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Оператора.

5.11. З урахуванням інших положень Договору, Оператор відповідає за належне надання Послуг за Замовленням до точки демаркації (точки розмежування відповідальності Оператора та Абонента), визначеної у такому Замовленні.

5.12. У разі неоплати Абонентом вартості Послуг в установлений в Договорі строк, Оператор має право в односторонньому порядку припинити або обмежити дію Замовлення(нь) або Договору.

5.13. У випадку порушення Абонентом одного або кількох своїх зобов’язань за п.3.3. Договору, Абонент зобов’язується відшкодувати Оператору завдані збитки в повному обсязі.

5.14. Оператор не несе відповідальність за зміст інформації, що передається Абонентом через електронну комунікаційну мережу Оператора.

5.15. Абонент самостійно відповідає за шкоду, заподіяну його діями (чи діями іншої особи під мережними реквізитами Абонента) особистості чи майну фізичних та юридичних осіб.

5.16. За час, протягом якого Послуги не надавалися з вини Абонента, щомісячні фіксовані платежі за Договором та Замовленнями, стягуються Оператором з Абонента в повному розмірі.

5.17. Оплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов’язань за Договором та Замовленнями.

5.18. Абонент зобов’язується забезпечувати належні конфіденційність, зберігання інформації з обмеженим доступом, отриманої Абонентом від Оператора, а також захист такої інформації від третіх осіб, зокрема, від зловмисників, хакерів, колишніх працівників Абонента тощо. До такої інформації належать, зокрема, інформація про логін(и), пароль(лі) Абонента, IP-адреси, DNS-сервери тощо. Абонент несе всі ризики, пов’язані із використанням такої інформації з обмеженим доступом згаданими третіми особами, та самостійно відповідає за всі пов’язані із цим збитки, завдані йому, Оператору, іншим особам.

6. СТРОК ДІЇ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Договір на надання Послуг укладається на 1 календарний рік з дати його укладання.

6.2. Свідченням прийняття Абонентом умов Договору є замовлення на підключення, а для вже підключених до мережі абонентів – факт оплати послуг. 

6.3. У випадку відсутності письмових заяв Сторін за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дії Замовлення, дія Замовлення автоматично продовжується на кожний наступний той самий строк та на тих самих умовах.

6.4. Дія Договору припиняється в наступних випадках:

6.4.1. за взаємною згодою Сторін шляхом укладення відповідної додаткової угоди до Договору або нового Замовлення на Послуги, в якому Сторонами чітко передбачене припинення дії такого попереднього Замовлення;

6.4.2. за ініціативою Оператора в порядку та на умовах, передбачених цим Договором, або шляхом направлення відповідно до п.2.14 Абоненту не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати припинення дії такого Замовлення;

6.4.3. за ініціативою Абонента у разі відсутності у нього заборгованості за Замовленням перед Оператором шляхом направлення Оператору відповідного письмового повідомлення не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати припинення дії такого Замовлення;

6.5.4. у разі, якщо Абонент протягом 2 (двох) місяців з моменту тимчасового припинення чи обмеження надання Послуг не поповнив Особовий рахунок абонента. У такому випадку Оператор може не здійснювати окремого попередження Абонента про розірвання Договору, оскільки договір вважатиметься припиненим, а кінцеве обладнання Абонента відключеним у перший день після спливу вказаного 2-місячного строку;

6.5.6 після розірвання Договору Оператор має право здійснити демонтаж лінії зв’язку, що знаходиться в межах його відповідальності та є його власністю;

6.5.7. у випадках, передбачених п.2.3 Договору;

6.5.8. в інших випадках, передбачених Договором та/або Загальними умовами, та діючим законодавством.

7. РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК.

7.1. Оператор проводить прийом Абонентів з питань надання Електронних комунікаційних послуг.

7.2. Абонент має право подавати Оператору заяви, скарги з питань надання та отримання Електронних комунікаційних послуг.

7.3. Заява Абонента може бути подана в усній формі до технічної служби Оператора або в Абонентський відділ Оператора.

7.4. У разі неможливості негайного вирішення порушених Абонентом питань Заява викладається Абонентом письмовій формі.

7.5. Заяви Абонентів розглядаються Оператором у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

7.6. Оператор приймає рішення за Заявою Абонента у строки, передбачені чинним законодавством України.

7.7. За результатами розгляду письмової Заяви Абонентові надається письмова відповідь за підписом уповноваженої особи Оператора.

7.8. Усі суперечки і розбіжності, що виникають за Договором, по можливості вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.9. У випадку неможливості досягнення згоди між Сторонами, суперечка вирішується в судовому порядку.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором та Замовленням якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, пожежа, повені, страйки, інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору та Замовлення. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли протягом строку дії Замовлення за цим Договором в результаті непередбачених та невідворотних Сторонами подій. У цих випадках строк виконання Сторонами зобов’язань за таким Замовленням та Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.

8.2. Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливе виконання зобов’язань за Замовленням та Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна письмово сповістити іншу Сторону про настання цих обставин без жодних зволікань, не пізніше 10 (десять) календарних днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинне містити дані про настання та характер обставин та про їх можливі наслідки.

8.3. Належним доказом існування обставин непереборної сили є довідка Торгово-промислової палати України або іншого уповноваженого органу.

9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Умови Договору та Замовлення не можуть бути змінені в односторонньому порядку, за виключенням випадків, передбачених Загальними умовами, п.4.8, п.8.2. Всі питання й умови, не врегульовані даним Договором та Замовленнями на Послуги, регулюються в порядку, встановленому Загальними умовами та чинним законодавством України. 

9.3. Будь-які спори, що виникають між Оператором і Абонентом під час виконання Договору або у зв’язку з ним, у разі неможливості їх вирішення шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку згідно чинного законодавства України.

9.4. Цей Договір являє собою повну угоду між Сторонами щодо предмету Договору і заміняє будь-які попередні Договори, письмові й усні домовленості, що відносяться до предмета Договору. Відносини Сторін, крім цього Договору, регулюються Загальними Умовами, з якими Абонент самостійно знайомиться (на сайті Оператора), погоджується, укладаючи цей Договір і зобов’язується дотримуватись.

9.5. Усі документи, на підставі яких виконується Договір (Загальні Умови, Угоди/Додатки, Додаткові угоди, Замовлення Послуг, акти, листи тощо), є його невід’ємними частинами. 

9.6. Жодна Сторона не має права передавати свої права та/або обов’язки за цим Договором та/або Замовленням(и) третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

9.7. Після припинення дії Договору з будь-якої причини, положення про конфіденційність, передбачене п. 3.6.1. Договору, залишається чинним протягом 3 (трьох) років з моменту такого припинення.

9.8. Листування, пов’язане з виконанням, зміною або припиненням Договору/Замовлення на Послуги, здійснюється листами (в тому числі рекомендованими), за допомогою кур’єрського зв’язку.

9.9. Абонент погоджується, що наданий ним при укладанні Договору e-mail, є його ідентифікатором та все листування, яке може здійснюватися відповідно до умов Договору, Загальних Умов та вимог законодавства, з/на e-mail Абонента, вважається офіційним листуванням.

9.10. Абонент підтверджує, що активації послуги він ознайомлений з Загальними Умовами та положеннями діючого законодавства в сфері електронних комунікацій.

9.11. Гарантована мінімальна швидкість передавання та приймання даних каналу некомутованого доступу до мережі Інтернет, що знаходиться в зоні відповідальності Оператора, становить не менше ніж 56 кбіт/сек., якщо інше не передбачено окремими додатками або розділами до Договору.

9.12. Максимальну швидкість передавання та приймання даних каналу некомутованого доступу до мережі Інтернет, що знаходиться в зоні відповідальності Оператора, визначено умовами замовленого Абонентом Тарифу (Тарифного плану). Оператор має інші права, передбачені законодавчими актами та нормативними документами у сфері електронних комунікацій.

10. РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА

ТОВ «ДКМ» код ЄДРПОУ 32633944

Директор:Булавка Петро Романович

тел. (067) 522-49-85 , e-mail: admin@dkm.ua, dkm4044101@gmail.com

Адреса: 50036 м.Кривий Ріг, вул. Паркова 13, прим. 7

UA813052990000026005000403939